Szkoła Mechaniczno-Techniczna w Warszawie : 1895 - 1907

Indeksacja Akt Stanu Cywilnego, listy i spisy osób
WYSZUKIWARKA nazwisk także na Stronie Głównej !!!

Zapraszam do umieszczenia not biograficznych, wspomnień o osobach występującach na listach !
PAMIĘĆ O NICH NIE MOŻE ZAGINĄĆ !!!
JanuszStankiewicz
SITE ADMIN
SITE ADMIN
Posty: 618
Rejestracja: pn lut 07, 2005 23:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Szkoła Mechaniczno-Techniczna w Warszawie : 1895 - 1907

Postautor: JanuszStankiewicz » śr gru 20, 2006 21:04

.
Z niejakim "sentymentem" przeczytałem książkę – „Monografia Szkoły Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie : 1895-1907” autor: Eytner, Tadeusz Józef ; data wydania oryg.: 1907 – zamieszczoną na http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=506&from=pubstats
a wynikiem jest cytat z rysu historycznego oraz sporządzona lista kadry wykładowców oraz absolwentów tej szkoły z lat 1899 - 1907 (we własnym opracowaniu)


...Obrazek
... "Adres" stu inżynierów polskich z Okręgu Przemysłowego Łodzkiego dla założycieli Szkoły

Rys historyczny.
Myśl założenia Średniej Szkoły Technicznej w Warszawie datuje się od roku 1891, gdy, po śmierci założyciela domu bankowego w Warszawie i Petersburgu, H. Wawelberga, spadkobiercy tegoż: Hipolitostwo Wawelbergowie i Stanisławostwo Rotwandowie, pragnąc uczcić pamięć ojca, ofiarowali 100,000 rubli na cel natury filantropijnej, co do bliższego oznaczenia którego zasięgali zdania rozmaitych osób, bliżej z potrzebami społecznemi obeznanych. Wtedy to Dr. Ludwik Natanson przedstawił im wyczerpujący memoryał obecnego dyrektora Szkoły, Stefana Kossutha, wykazujący dowodnie potrzebę otworzenia w Warszawie Średniej Szkoły Technicznej.
Na naradach, odbytych w Warszawie z. p.p. Ludwikiem Górskim, Prezesem Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,- Janem Tadeuszem ks. Lubomirskim, Prezesem Komitetu Tow. Kred. m. Warszawy, -Feliksem Sobańskim, Aleksandrem Makowieckim, prof. Ignacym Baranowskim i innymi, oraz w Petersburgu z p.p. H. Jewniewiczem, inżynierem technologiem S. Kossuthem, prof. inż. Komunikacyi H. Merczyngiem, prof. W. Spasowiczem, mecenasem Ig. Szebeko, inż. górno Wojsławem i dyrektorem banku E. Zielińskim, zebrani, po wszechstronnem omówieniu sprawy i uznając całą słuszność wyłuszczonych w memoryale powodów, w konkluzyi wypowiedzieli się jednogłośnie za użyciem ofiarowanego kapitału na założenie Średniej Szkoły Technicznej w Warszawie; przekonaniem ogólnem naradzających się osób było, że wobec tak jawnej i naglącej potrzeby szkoły technicznej, ofiarowanie na jej założenie stosunkowo znacznego kapitału, stu tysięcy rubli, winno wystarczyć dla pobudzenia w dostatecznej mierze ofiarności publicznej.
Idąc za tem zdaniem, Hipolitostwo Wawelbergowie i Stanisławostwo Rotwandowie złożyli w dniu 27 Lipca 1892 roku w Banku Handlowym w Warszawie, do rozporządzenia zaproszonych przez siebie osób, na założenie w Warszawie Średniej Szkoły Technicznej sumę 100,000 rubli, z tem jedynie zastrzeżeniem, że, o ile w ciągu lat 3-ch Szkoła otwartą nie zostanie, zachowują sobie prawo odebrania z powrotem złożonego kapitału i rozporządzenia nim na cele publiczne według swojego uznania.
Jednakże termin oznaczony minął bezskutecznie, dla przyczyny, nie mających związku z dalszymi losami Szkoły. Nie pozostawało więc, jak złożony w Banku Handlowym fundusz odebrać. A ponieważ potrzeba Średniej Szkoły Technicznej, wobec ówczesnego szybkiego rozwoju przemysłu krajowego i braku Politechniki, stawała się coraz wyraźniejszą i coraz pilniejszą, ofiarodawcy zgodzili się, aby przeznaczenia podniesionego funduszu nie zmieniać, przeciwnie - dodać to, co się okaże potrzebnem, i samym zająć się jak najprędszem otwarciem Szkoły Technicznej w Warszawie.
Pozyskanie kocesyi na Szkołę na imię ofiarodawców okazało się początkowo niemożebnem. Władze szkolne przestrzegały podówczas zasady, że koncesya na szkolę prywatną może być udzieloną tylko pedagogowi, posiadającemu wymagane prawem kwalifikacye dla jej kierownictwa.
Nie chcąc otwarcia Szkoły narażać na zwłokę, ofiarodawcy porozumieli się z zasłużonym profesorem Instytutu Górniczego w Petersburgu, inżynierem Maurycym Mitte, ażeby tenże uzyskał pozwolenie na swoje imię; jednocześnie wszakże zawarli z nim piśmienną umowę, wedle której Szkoła stanowić miała wyłączną własność założycieli, a profesor M. Mitte miał być jedynie jej kierownikiem.
Starania o uzyskanie koncesyi na imię dyr. M. Mittego zabrały znowu sporo czasu, skutkiem czego otwarcie Szkoły, uznanej za konieczną w roku 1891, mogło nastąpić zaledwo w dniu 4 Września 1895 roku, w gmachu przy ulicy Składowej, od Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na ten cel wynajętym.
Skoro tylko wiadomość o mającej powstać nowej uczelni doszła do ogółu, nastąpił tak liczny napływ kandydatów, że okazało się koniecznem wyjednać niezwłocznie pozwolenie Warszawskiego Okręgu Naukowego na otworzenie równoległego oddziału kursu pierwszego. Jednocześnie stało się widocznem, iż pozostawanie Szkoły nadal w wynajętym od Muzeum gmachu, jako zbyt szczupłym, będzie niemożliwem, o ile rozwój Szkoły nie zawiedzie tych nadziei, jakie w niej pokładano. Założyciele więc postanowili wybudować własny specyalny gmach dla Szkoły. Wartość przeznaczonego na ten cel placu wraz z pobudowanymi na nim gmachami szkolnymi i wszelkiego rodzaju urządzeniami, niezbędnemi dla szkoły specyalnej, stanowiła przeszło cztery kroć sto tysięcy rubli.
Jednocześnie założyciele, pragnąc ustalić byt Szkoły i zapobiedz temu, aby prawidłowy bieg zajęć, a nawet sama egzystencya Szkoły, nie były zawisłe od życia jednej osoby, w myśl wiadomego porozumienia z koncesyonaryuszem i pierwszym kierownikiem Szkoły, M. Mitte, wystąpili w dniu 5 Stycznia 1896 roku z odpowiednio umotywowanem podaniem do p. Kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego, prosząc o wydanie koncesyi na imię właścicieli domu bankowego "H. Wawelberg". W tem samem podaniu rozpoczęto starania o uzyskanie praw dla Szkoły. Ta ostatnia część podania spotkała się w owej chwili z kategoryczną odmową; co zaś do samej koncesyi, to reskryptem Ministeryum Oświaty z dnia 27 Lipca 1896 roku, nr 18674, Hipolit Wawelberg i Stanisław Rotwand, jako ówcześni firmowi właściciele domu bankowego "H. Wawelberg" , otrzymali koncesyę na swoje imię.
W dniu 30 Czerwca 1896 roku odbyła się uroczystość założenia kamienia węgielnego pod gmach szkolny, wobec licznie zebranych przedstawicieli przemysłu i handlu, na przeznaczonym na ten cel placu przy ulicy Mokotowskiej nr. 4 - 6/5834.
Budowa nowego gmachu szkolnego pod światłym kierunkiem zaproszonych do komitetu budowlanego techników, mianowicie p.p. Edwarda Goldberga, Kazimierza Loewego, Łobodzińskiego, Maurycego Mittego, Edwarda Natansona, Kazimierza Obrębowicza, Ludwika Wojno, Maurycego Wortmana i Stefana Zielińskiego, z architektem. Hinzem, jako kierownikiem budowy, na czele, prowadzona energicznie, trwała około 1 1/2 roku i w dniu 28 Października 1897 roku gmach szkolny, kompletnie wykończony i we wszelkie potrzeby szkolne i pomoce naukowe zaopatrzony, poświęcony został i otwarty w obecności przedstawicieli miejscowych władz administracyjnych i naukowych, oraz licznie zebranych przedstawicieli przemysłu, handlu i innych warstw naszego społeczeństwa. Wzmianka o akcie powyższym wraz z podpisami obecnych znajduje się w księdze pamiątkowej Szkoły.
Doniosłego znaczenia akt ten odbił się żywem echem po kraju całym, o czem świadczą liczne, otrzymane zewsząd życzenia dalszego pomyślnego rozwoju, wyrażone założycielom Szkoły. Z pośród tych życzeń na szczególne wyróżnienie zasługuje ozdobny adres stu z górą inżynierów Polaków z Okręgu Przemysłowego Łódzkiego.
W gmachu własnym uczelnia, zaopatrzona we wszelkie pomoce naukowe, dzięki odznaczającemu się składowi ciała profesorskiego, zebranego z pośród wybitniejszych sił naukowych i technicznych kraju, które śpieszyły na pomoc Szkole z całą ofiarnością obywatelską, a także opiece i poparciu obywatelskiemu licznych wyróżniających się techników krajowych, rozwijała się szybko pod względem pedagogicznym, a wychowańcy jej cieszyli się ogólnem uznaniem.
Normalny jednak rozwój uczelni tamowany był przez warunki zewnętrzne. Szkoła nie posiadała przywilejów szkół rządowych. Odbijało się to przede wszystkiem na niektórych wydziałach, szczególnie na wydziale budowlanym, który nie nadając słuchaczom żadnych praw, tem samem udaremniał im praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w przyszłości. Pociągało to za sobą coraz liczniejsze przerzucanie się słuchaczy na wydział mechaniczny. Gdy zaś kilkoletnie starania o uzyskanie dla wychowańców wydziału budowlanego jakich bądź praw, dających im możność praktycznego wyzyskania swej wiedzy, okazały się bezskutecznemi, Zarząd Szkoły ujrzał się zmuszonym zamknąć wydział budowlany w roku 1900.
Brak przywilejów wojskowych dla wychowańców Szkoły odbijał się również ujemnie na ogólnym biegu pracy szkolnej. Wprawdzie Ministeryurn Oświaty, w dowód swego, dla Szkoły uznania, wyjednywało corocznie Najwyższe Rozkazy, odraczające popisowym wychowańcom Szkoły powinność wojskową aż do ukończenia przez nich nauki w Szkole, - wymagało to jednak corocznych starań, a opóźniające się niejednokrotnie zezwolenia narażały wychowańców bardzo często na niepokój i przerwę w naukach.
Ponowne starania założycieli Szkoły w Ministeryum Oświaty o nadanie uczelni przywilejów szkół rządowych, przychylnie poparte przez ówczesnego Kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Ligina i życzliwie przyjęte przez ówczesnego Ministra Oświaty Zengera, uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem W połowie 1903 r. Reskryptem tegoż Ministra Oświaty z dnia 11/24 Listopada 1903 roku Szkoła zaliczoną została w poczet szkół z prawami rządowemi i korzystać miała nadal ze wszystkich praw i przywilejów, jakie dają swym wychowańcom rządowe średnie szkoły techniczne. Jednocześnie nadaną została Szkole ustawa, zamieszczona jako aneks w końcu niniejszego sprawozdania.
Tej tak ważnej dla istnienia. Szkoły zmiany nie sądzonem było, niestety, doczekać jednemu z głównych ofiarodawców i założycieli Szkoły - Hipolitowi Wawelbergowi, zmarłemu przedwcześnie w r. 1901.
Nowa ustawa, niezależnie od nadania wychowańcom Szkoły przywilejów służbowych i wojskowych, znacznie rozszerzyła prawa tej uczelni pod względem pedagogicznym, zezwalając na otworzenie klasy przygotowawczej, na przyjmowanie do niej wychowańców szkół miejskich z 6-letnim wykładem, tudzież i innych osób, które złożą egzamin W tymże zakresie, a także na wprowadzenie wykładów semestralnych, znacznie ułatwiających wychowańcom, zwłaszcza mniej uzdolnionym, ukończenie Szkoły. Całe zastępy nowej kategoryi młodzieży napłynęły do Szkoły i w następnym już roku Zarząd szkoły zmuszony był otworzyć w klasie przygotowawczej dwa równolegle oddziały, chcąc odpowiednio przygotowanej i licznie zgłaszającej się młodzieży umożliwić przygotowanie do pracy zawodowej.
Zaledwie półtora roku przetrwała Szkoła W tych warunkach, gdy ogólny ruch szkolny w Styczniu 1905 roku wstrzymał cały bieg zajęć na rok.
Dnia 15 Stycznia 1906 roku na nowo rozpoczęły się zajęcia szkolne z wykładem wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, - prawa wszakże, nadane Szkole, zostały jej z tego powodu odjęte.
[...]

   Antoniewicz - Czesław - 1902/1903
   Antoszewski - Aureliusz - 1906/1907
   Arlitewicz - Tomasz - 1899/1900
   Arlitewicz - Ziemowit - Tkactwo.
   Asorodobraj - Nachman - 1903/1904
   Asz - Józef - 1905/1906
   Atlasberg - Herman - 1905/1906
   Baranowski - Roman - 1900/1901
   Batorski - Bolesław - 1906/1907
   Beck - Jan - 1905/1906
   Berer - Icek - 1903/1904
   Bereźnicki - Ignacy - 1905/1906
   Białas - Boguszewski - Teodor - 1905/1906
   Bielicki - Władysław - 1903/1904
   Biernacki - Wiktor - Fizyka
   Biernacki - Wiktor - Pracownia fizyczna
   Błaszkiewicz - Franciszek - 1899/1900
   Bobiński - Michał - Geometria wykreślna
   Bobiński - Michał - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Bobiński - Michał - Bibliotekarz
   Boguski - Józef Jerzy - Chemia.
   Boguski - Józef Jerzy - Pracownia chemiczna
   Boguski - Józef Jerzy - Technologia chemiczna
   Bojew - Mikołaj - Buchalterja i korespondencja handlowa
   Bojew - Mikołaj - Geografia ekonomiczna
   Bojew - Mikołaj - Ekonomia polityczna
   Bornsztajn - Michał - 1901/1902
   Borowski - Władysław - Pracownia fizyczna
   Brandel - Wacław - 1898/9
   Bratman - Stefan - 1900/1901
   Brodecki - Eustachy - 1898/9
   Brojdo - Hersz - 1903/1904
   Brykner - Wacław - Chemia.
   Brykner - Waclaw - Pracownia chemiczna
   Brykner - Wacław - Technologia chemiczna
   Brylant - Lejbuś - 1905/1906
   Brzeziński - Stefan - 1899/1900
   Brzostowicz - Emil - 1898/9
   Brzozowski - Julian - 1905/1906
   Budzyński - Stanislaw - Rysunki
   Budzyński - Stanislaw - Bibliotekarz
   Burzacki - Edmund - 1898/9
   Buszkowski - Leon - Inspektor
   Chruścielewski - Aureliusz - 1899/1900
   Chwalibóg - Włodzimierz - 1898/9
   Cygański - Stanisław - 1898/9
   Czajkowski - Wacław - 1901/1902
   Czarnocki - Władysław - 1903/1904
   Czyniowski - Edmund - 1898/9
   Dąbrowski - Stefan - 1900/1901
   Dębowski - Jan - 1905/1906
   Dmochowski - Jan - Geografia ekonomiczna
   Dmochowski - Jan - Ekonomia polityczna
   Dobrowolski - Stefan - Geometria wykreślna
   Dobrowolski - Stefan - Projektowanie maszyny parowej
   Dobrowolski - Stefan - Młynarstwo
   Dobrowolski - Stefan - Kreślenie techniczne
   Dobrowolski - Stefan - Bibliotekarz
   Dobrzyński - Marceli - 1903/1904
   Domaniewski - Włodzimierz - 1900/1901
   Drzewiecki - Piotr - Mechanika stosowana
   Dudrewicz - Stanislaw - Cukrownictwo
   Dutkiewicz - Wincenty - 1901/1902
   Dymarski - Stefan - 1901/1902
   Dzierzbicki - Tadeusz - 1902/1903
   Eglau - Stanisław - 1903/1904
   Engelhard - Waldemar - 1902/1903
   Erlich - Jakób - 1902/1903
   Eytner - Tadeusz - 1901/1902
   Eytner - Tadeusz Józef - Geometria wykreślna
   Eytner - Tadeusz Józef - Pracownia fizyczna
   Eytner - Tadeusz Józef - Kreślenie techniczne
   Eytner - Tadeusz Józef - Bibliotekarz
   Falkowski - Piotr - 1901/1902
   Federowicz - Kazimierz - 1898/9
   Feldweg - Reinhold - Geometria wykreślna
   Feldweg - Reinhold - Projektowanie części maszyn
   Feldweg - Reinhold - Teoria maszyn paropwych i silników cieplikowych
   Feldweg - Reinhold - Projektowanie maszyny parowej
   Feldweg - Reinhold - Młynarstwo
   Feldweg - Reinhold - Kreślenie techniczne
   Feldweg - Reinhold - Inspektor
   Fijałkowski - Jan - Geometria wykreślna
   Fleck - Grzegorz - 1900/1901
   Frejlich - Józef - 1903/1904
   Freudensohn - Leonard - 1901/1902
   Frumes - Chaim - 1906/1907
   Gabszewicz - Bolesław - Mechanika teoretyczna
   Gabszewicz - Boleslaw - Mechanika stosowana
   Gabszewicz - Bolesław - Projektowanie dźwignicy
   Gabszewicz - Bolesław - Teoria maszyn wodnych
   Gay - Wacław - 1898/9
   Gayzler - Feliks - 1899/1900
   Gelbard - Józef - 1899/1900
   Gembarzewski - Leszek - Teoria maszyn wodnych
   Ginsberg - Leon - 1906/1907
   Gniazdowski - Wacław - Geometria wykreślna
   Gniazdowski - Wacław - Przędzalnictwo
   Gniazdowski - Wacław - Warsztaty.
   Goćkowski - Józef - 1903/1904
   Godlewski - Tadeusz - 1902/1903
   Goebel - Wacław - 1900/1901
   Goldberg - Daniel - 1905/1906
   Goldberg - Edward - Budownictwo
   Goldberg - Edward - Projekt budowlany
   Goldwasser - Jakób - 1902/1903
   Grabczyński - Mikołaj - 1906/1907
   Grabowski - Jan - 1902/1903
   Gruszczyński - Stanisław - 1903/1904
   Grygorjew - Siemion - Fizyka
   Grygorjew - Siemion - Dyrektor:
   Grzybowski - Edmund - 1901/1902
   Gumbrycht - Roman - 1906/1907
   Gutner - Józef - 1900/1901
   Guzik - Władysław - 1905/1906
   Hajkowicz - Władyslaw - Algebra
   Hajkowicz - Władysław - Geometrya
   Hajkowicz - Władysław - Mechanika teoretyczna
   Hajkowicz - Władyslaw - Mechanika stosowana
   Hajkowicz - Władysław - Projektowanie części maszyn
   Hajkowicz - Władysław - Warsztaty.
   Hakenberg - Józef - 1903/1904
   Harasimowicz - Kazimierz - 1903/1904
   Hartman - Władysław - 1905/1906
   Hauszyld - Wacław - 1898/9
   Hejman - Robert - 1900/1901
   Hejman - Szymon - 1903/1904
   Herszberg - Icek - 1905/1906
   Hryniewiecki - Maryan - 1903/1904
   Iwanicki - Wacław - 1903/1904
   Jacher - Czesław - 1905/1906
   Jaguczański - Paweł - 1898/9
   Jakobsfeld - Samuel - 1903/1904
   Jankowski - Leon - 1900/1901
   Jankowski - Wacław - 1900/1901
   Jeżowski - Marceli - Miernictwo
   Kalinowski - Stanisław - Mechanika teoretyczna
   Kantorski - Eugeniusz - 1902/1903
   Karpiński - Władysław - 1902/1903
   Kieszkowski - Tadeusz - 1905/1906
   Klemm - Jan - 1906/1907
   Kmita - Zygmunt - 1899/1900
   Knauf - Ludwik - Teoria maszyn paropwych i silników cieplikowych
   Knauf - Ludwik - Projektowanie maszyny parowej
   Kobyliński - Kazimierz - 1900/1901
   Kochanowski - Julian - 1901/1902
   Komarnicki - Wacław - 1899/1900
   Korulski - Zygmunt - 1898/9
   Kossuth - Wacław - 1903/1904
   Kossuth - Stefan - Przędzalnictwo
   Kossuth - Stefan - Tkactwo.
   Kossuth - Stefan - Geografia ekonomiczna
   Kossuth - Stefan - Dyrektor:
   Kozłowski - Józef - 1898/9
   Krakowski - Leon - 1902/1903
   Kraushar - Julian - 1903/1904
   Krauze - Wacław - Algebra
   Krauze - Wacław - Geometrya
   Krauze - Wacław - Trygonometria
   Krauze - Wacław - Geometria analityczna
   Krauze - Wacław - Mechanika teoretyczna
   Krauze - Wacław - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Krauze - Wacław - Bibliotekarz
   Krauze - Wacław. . . . . 1)" 1896-1898 i - Inspektor
   Krukowski - Stanisław - 1900/1901
   Kubicki - Aleksander - 1903/1904
   Kułakowski - Karol - 1899/1900
   Kunczyński - Wacław - 1898/9
   Kurchin - Mojżesz - 1903/1904
   Kurowski - Stanisław - 1900/1901
   Kuszelewski - Antoni - Kotły parowe
   Kuszelewski - Antoni - Projektowanie kotła parowego
   Kuszelewski - Antoni - Technologia Mechaniczna metali
   Kuszelewski - Antoni - Bezpieczeństwo pracy
   Kuszkowski - Jan - Geometria wykreślna
   Lando - Daniel - 1901/1902
   Layman - Konstanty - Geometrya
   Layman - Konstanty - Geometria wykreślna
   Lenkiewicz - Władysław - 1903/1904
   Leśniak - Robert - 1903/1904
   Lewicki - Stanisław - 1903/1904
   Lewinson - Tadeusz - 1898/9
   Lewinson - Paweł - Ekonomia polityczna
   Lewiński - Wacław - 1899/1900
   Lindner - Gustaw - 1902/1903
   Lipsztadt - Dawid - 1905/1906
   Litpop - Franciszek - Budownictwo
   Lombardo - Henryk - 1903/1904
   Lutosławski - Maryan - Elektrotechnika
   Lutosławski - Maryan - Pracownia elektrotechniczna
   Łamowski - Leonidas - Algebra
   Łomowski - Leonidas - Geometrya
   Łomowski - Leonidas - Trygonometria
   Macewicz - Zygmunt - 1903/1904
   Madejski - Wacław - 1902/1903
   Majcher - Stanisław - 1905/1906
   Majewski - Zdzisław - Fizyka
   Majewski - Zdzislaw - Pracownia fizyczna
   Majewski - Zdzisław - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Makulski - Witold - 1901/1902
   Markiewicz - Mieczysław - 1901/1902
   Markiewicz - Stanisław - Buchalterja i korespondencja handlowa
   Markiewicz - Stanisław - Geografia ekonomiczna
   Markiewicz - Dr. Stanisław - Hygiena
   Markiewicz. - Dr. Stanisław - Lekarz szkolny
   Maternicki - Aleksander - Mechanika stosowana
   Maternicki - Aleksander - Części maszyn i dźwignice
   Maternicki - Aleksander - Technologia drzewa
   Maternicki - Aleksander - Warsztaty.
   Mauersberger - Kazimierz - 1903/1904
   Mazo - Jankiel - 1906/1907
   Mazur - Mieczysław - 1902/1903
   Michalikowski - Jan Antoni - Warsztaty.
   Miechowicki - Maryan - 1900/1901
   Mieszczyński - Ignacy - 1900/1901
   Mieszczyński - Daniel - 1903/1904
   Migdalski - Józef - 1901/1902
   Migdalski - Antoni - 1903/1904
   Mikułowski - Kazimierz - 1901/1902
   Milewski - Tadeusz - 1903/1904
   Mitte - Maurycy - Geometria wykreślna
   Mitte - Maurycy - Kreślenie techniczne
   Mitte - Maurycy - Dyrektor:
   Molski - Grzegorz - 1900/1901
   Morycz - Franciszek - 1899/1900
   Mossin - Henryk - 1900/1901
   Natansohn - Edward - Kotły parowe
   Natansohn - Edward - Teoria maszyn paropwych i silników cieplikowych
   Natanson - Edward - Projektowanie kotła parowego
   Niklewski - Tomasz - Geometrya
   Niklewski - Tomasz - Geometria wykreślna
   Nowakowski - Leon - Cukrownictwo
   Nowicki - Stefan - 1899/1900
   Okolski - Stanisław - Technologia Mechaniczna metali
   Owerkowicz - Wacław - 1899/1900
   Paciorkowski ksiądz - Zygmunt - Nauka Religii.
   Palukajtys - Aleksander - 1905/1906
   Patschke - Stanislaw - Ogrzewanie centralne i przewietrzanie
   Pauli - Gustaw - 1902/1903
   Pauli - Wincenty - 1906/1907
   Perl - Benedykt - 1905/1906
   Petrow - Mitrofan - Miernictwo
   Pfeferberg - Nachman - 1905/1906
   Plebiński - Tadeusz - 1902/1903
   Płoski - Leon - 1905/1906
   Płoski - Czesław - 1906/1907
   Płużański - Stanisław - 1898/9
   Płużański - Stanisław - Technologia Mechaniczna metali
   Pociejewski - Mejer - 1902/1903
   Podolski - Jan - 1901/1902
   Podolski - Stanisław - 1901/1902
   Pokrzywnicki - Michał - Trygonometria
   Pokrzywnicki - Michał - Statyka wykreślna
   Pokrzywnicki - Michał - Wytrzymałość materiałów budowlanych
   Pokrzywnicki - Michał - Budownictwo
   Pokrzywnicki - Michal - Części maszyn i dźwignice
   Pokrzywnicki - Michał - Projektowanie części maszyn
   Pokrzywnicki - Michał - Projektowanie dźwignicy
   Pomianowski - Władysław - Prawoznawstwo
   Porzeziński - Adam - 1900/1901
   Poznański - Julian - 1899/1900
   Pożaryski - Mieczysław - Fizyka
   Pożaryski - Mieczysław - Elektrotechnika
   Pożaryski - Mieczysław - Pracownia elektrotechniczna
   Pożaryski - Mieczysław - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Pożaryski - Mieczysław - Inspektor
   Prochnau - Emil - 1898/9
   Proskura - Bohdan - Rysunki
   Prusak - Mordko - 1906/1907
   Pryfke - Wacław - 1903/1904
   Przedpełski - Jan - 1899/1900
   Przetaczyński - Lucyan - Papiernictwo
   Pulikowski - Władysław - 1901/1902
   Radzikowski - Ignacy - 1903/1904
   Radziszewski - Ignacy - Teoria maszyn wodnych
   Rawicz - Borys - 1901/1902
   Rettinger - Henryk - 1902/1903
   Rękawek - Bolesław - Mechanika teoretyczna
   Rojewski - Wacław - 1903/1904
   Roman - Julian - Teoria maszyn paropwych i silników cieplikowych
   Rontaler - Edward - Inspektor
   Rouba - Józef - 1902/1903
   Rozensztadt - Władysław - 1905/1906
   Rozensztadt - Joachim - 1906/1907
   Rożen - Jan - 1899/1900
   Rudowski - Witold - 1905/1906
   Rummel - Antoni - Mechanika teoretyczna
   Rutkowski - Witold - 1901/1902
   Rybiewski - Bolesław - 1906/1907
   Ryng - Jan - 1902/1903
   Rystow - Jan - 1903/1904
   Rzeszotarski - Wacław - Buchalterja i korespondencja handlowa
   Rzętkowski - Dr.- Kazimierz - Hygiena
   Rzętkowski - Dr. Kazimierz - Lekarz szkolny
   Samsonow - Aleksander - Młynarstwo
   Saski - Jan - 1905/1906
   Sawicki - Władysław - Geometria wykreślna
   Sawicki - Władyslaw - Mechanika teoretyczna
   Sawicki - Władysław - Kreślenie techniczne
   Serafinowicz - Władysław - Bibliotekarz
   Sędziak - Franciszek - 1899/1900
   Sieradzki - Wacław - 1905/1906
   Sikorski - Bolesław - 1902/1903
   Silnicki - Emil - 1901/1902
   Skawiński - Stefan - 1898/9
   Skrzędziewski - Leon - 1898/9
   Skrzynecki - Jan - 1901/1902
   Słonimski - Zelman - 1906/1907
   Słuchocki - Feliks - 1902/1903
   Słucki - Adam - Teoria maszyn paropwych i silników cieplikowych
   Słucki - Adam - Próby maszyn i kotłów
   Słucki. - Adam - Projektowanie maszyny parowej
   Sokołow - Konstanty - Miernictwo
   Sokołowski - Stanisław - 1905/1906
   Sosnowski - Paweł - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Sosnowski - Paweł - Dyrektor:
   Sosnowski - Paweł - Inspektor
   Sroka - Wilhelm - Projekt budowlany
   Stefan - Edward - 1903/1904
   Stojowski - Zygmunt - 1900/1901
   Straszewicz - Jan - 1898/9
   Straszewicz - Zygmunt - Geometria analityczna
   Straszewicz - Zygmunt - Geometria wykreślna
   Sumiński - Stefan - 1901/1902
   Swida - Emil - Cukrownictwo
   Swida - Emil - Dyrektor:
   Swidziński - Tadeusz - 1902/1903
   Szamow - Borys - 1903/1904
   Szaniawski - Jerzy - 1905/1906
   Szartowski - Franciszek - 1902/1903
   Szartowski - Stanisław - 1902/1903
   Szczepański - Lucjan - 1902/1903
   Szoelzon - Icek - 1905/1906
   Szokalski - Kazimierz - 1905/1906
   Szpakowski - Erazm - 1902/1903
   Szuch - Jan - 1906/1907
   Szumski - Zygmunt - 1901/1902
   Szuster - Zygmunt - 1900/1901
   Szwedowski - Antoni - 1898/9
   Szyperski - Wiktor - 1901/1902
   Śliwiński - Stanisław - 1898/9
   Świętochowski - Tomasz - Algebra
   Świętochowski - Tomasz - Geometrya
   Świętochowski - Tomasz - Trygonometria
   Świętochowski - Tomasz - Geometria analityczna
   Świętochowski - Tomasz - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Świętochowski - Tomasz. . . >I" 1900-1903 ). - Inspektor
   Tarczyński - Władysław - 1899/1900
   Tauba - Gustaw - 1901/1902
   Tchórzewski - Stefan - 1900/1901
   Tolkemit - Karol - 1903/1904
   Tołwiński - Gabryel - Bibliotekarz
   Tom - Józef - 1902/1903
   Tomaszewicz ksiądz - Stanisław - Nauka Religii.
   Tyborowski - Tomasz - Technologia chemiczna
   Unszlicht - Józef - 1900/1901
   Vorbrodt - Wacław - 1902/1903
   Wakliszewski - Władysław - 1903/1904
   Wendt - Herman - 1905/1906
   Wędrychowski - Grzegorz - 1900/1901
   Węglewski - Stanisław - 1899/1900
   Wilczyński - Mieczysław - 1906/1907
   Winawer - Adolf - 1902/1903
   Winawer - Józef - 1902/1903
   Winawer - Adolf - Algebra
   Winawer - Adolf - Geometrya
   Wiśniewski - Edward - 1903/1904
   Włodarski - Włodzimierz - Mechanika teoretyczna
   Wojewódzki - Stanisław - 1898/9
   Wołowik - Moachim - 1906/1907
   Wygodzki - Lejbuś - 1902/1903
   Wykładający: - -
   Wyszyński - Hipolit - 1898/9
   Zagrodzki - Bronisław - 1898/9
   Zajączkowski - Antoni - 1899/1900
   Zakrzewski - Stefan - 1901/1902
   Zaniewski - Jan - 1898/9
   Zaniewski - Jan - 1901/1902
   Zarzecki - Lucjan - 1906/1907
   Zawadziński - Ludwik - 1905/1906
   Zawadzki - Antoni - 1905/1906
   Zbyszewski - Hieronim - 1903/1904
   Zegrzda - Władysław - 1903/1904
   Zejdowski - Marceli - Sekretarz Rady Pedagogicznej
   Zientarski - Stefan - Projektowanie części maszyn
   Zientarski - Stefan - Kotły parowe
   Zientarski - Stefan - Projektowanie kotła parowego
   Zientarski - Stefan - Technologia drzewa
   Zientarski - Stefan - Technologia Mechaniczna metali
   Zientarski - Stefan - Kreślenie techniczne
   Zmijewski - Antoni - 1903/1904
   Żylewicz - Teodor - 1902/1903:idea: Janusz Stankiewicz

Wróć do „INDEKSACJA, LISTY i SPISY OSÓB”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości